• Zespół Szkół Nr 2
  57-450 Ludwikowice Kłodzkie
  ul. Wiejska 1
  Tel: 074 872-47-00

 • Bip
 • Skontaktuj się

Logopeda

Plan Pracy Logopedy Szkolnego

1.  Zadania logopedy

 • Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy)
 • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej
 • czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej
 • zapobieganie dysharmonii rozwojowych
 • stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną tj.
  • ćwiczeń ortofonicznych
  • słuchowych
  • rytmicznych
  • usprawniające narządy mowy
  • artykulacji
  • dykcji
 • współpraca z nauczycielami - uświadamianie ważności prawidłowej wymowy u dzieci; - zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym; - udostępnianie opracowanych materiałów
 • pedagogizacja rodziców- prelekcje,  wykaz literatury dotyczącej rozwoju mowy dziecka


I.  Diagnostyka ( rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych)

 • przeprowadzanie przesiewowych badań wymowy dzieci
 • zdiagnozowanie logopedyczne
 • udostępnienie wyników badań zainteresowanym


II. Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem)

 • objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci
 • ustalenie odpowiedniego rodzaju terapii w celu osiągnięcia zamierzonych efektów pracy
 • prowadzenie zajęć  logoterapii  ( w małych zespołach bądź indywidualnie)
 • rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i  umiejętności wypowiadania się
 • wyrównywanie opóźnień mowy
 • korygowanie wad wymowy
 • stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego
 • usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych
 • udzielanie porad i wskazówek
   

DIAGNOSTYKA
Badanie mowy przeprowadzamy na początku roku szkolnego, aby jak najwcześniej rozpocząć reedukację. Badanie dziecka z zaburzoną mową powinno zawierać uwagi oparte na:
obserwacji, spostrzeżeniach rodziców i nauczycieli

 • rozmowie przeprowadzonej z dzieckiem i obserwacji mowy spontanicznej pod kątem uchwycenia typowych objawów zaburzeń
 • funkcjonowanie słuchu fonematycznego, m.in. błędy w mowie i piśmie
 • zahamowanie i blokady emocjonalne u dzieci z zaburzoną mową
 • zaburzenia sfery motorycznej, np. niezborność ruchowa, mała precyzja ruchowa.

Badanie uzupełniające dotyczy:

 • budowy i funkcjonowania narządów mowy oraz słuchu
 • dodatkowych badań ortodontycznych, psychologicznych lub neurologicznych


TERAPIA

Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych.
Terapia logopedyczna to oddziaływanie mające na celu:

 • usuwanie zaburzeń mowy
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
 • likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy

Warunkiem prawidłowego wymawiania głosek są sprawne narządy mowy. Realizacja każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego i pracy określonych mięśni.
Terapię zaburzeń wymowy można prowadzić indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń.

Metodyka ćwiczeń logopedycznych w nauczaniu prawidłowej artykulacji uwzględnia:

 • a) ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy(języka, warg, podniebienia, żuchwy)
 • b) ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia
 • c) ćwiczenia polegające na ustawieniu narządów mowy dla uzyskania prawidłowego brzmienia
 • d) ćwiczenia wykonywane pod kontrolą wzrokową (lustro), kinestetyczną (dotykiem) i słuchową
 • e) ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, w sylabie, w wyrazie, w zdaniu, w mowie potocznej
 • f) ścisłą współpracę z domem i innymi nauczycielami

Edyta Stelmach

porady_logopedyczne_-_dla_wszystkich.doc

porady_logopedyczne_-_przedszkole.doc

porady_logopedyczne_-_szkola.doc

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach © 2022

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje