• Deklaracja dostępności

   • Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł..

    Data publikacji strony internetowej: 2023-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-23.

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

    1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

    a) pochodzą z różnych źródeł,
    b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
    c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
    d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

    2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

    3. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

    Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

    Oświadczenie sporządzono dnia: 23.03.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Jan Brzeziński, e-mail: spludwikowice@op.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu .74 8724700 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Informacje na temat procedury odwoławczej

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się pod adresem Ludwikowice Kłodzkie 57-450, ul. Wiejska 1. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Dodatkowo od strony świetlicy znajduje się: wejście bezpośrednio do świetlicy i dalej na teren szkoły, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
    2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    3. W budynku szkoły na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Na początku i końcu  korytarza znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada windy.
    4. W budynku brak jest dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
    5. Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak położenie budynku pozwala na zaparkowanie samochodu bezpośrednio przy wejściu głównym.
    6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    7. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego na końcu korytarza.
    8. Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do Sekretariatu zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
    9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też usługi „Tłumacza języka migowego online”.