• REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

   • Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2023/2024 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kł. 
    z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kł. - Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kłodzkich”

     

    REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

    w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kłodzkich

    - Zespole Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł. 
     

    § 1.

    Postanowienia ogólne

    1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi żywienie dzieci posiłkami przygotowanymi przez kuchnię szkolną.
    2. Korzystanie z posiłków jest dobrowolne i odpłatne.
    3. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków, funkcjonuje w dni nauki szkolnej począwszy od następnego dnia po inauguracji roku szkolnego, a kończy się ostatniego dnia przed zakończeniem roku szkolnego.
    4. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z harmonogramem, tj. w godzinach od 1225 - 1245.
    5. Postanowienia niniejszego regulaminu, informacja o aktualnej wysokości opłaty dziennej za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kł. oraz przekazane  rodzicom/opiekunom prawnym za pośrednictwem dziennika elektronicznego, aktualny jadłospis jest wywieszany w stołówce oraz udostępniany na prośbę rodzica.

     

    § 2

    UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

     

    1. Do korzystania z posiłków  w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie szkoły, w tym uczniowie, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji przez Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS).
    2. Podstawą korzystania z posiłków w stołówce szkolnej przez ucznia jest „Karta zgłoszenia dziecka na obiady” obowiązująca na cały okres nauki w szkole podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. Karta zgłoszenia dziecka na obiady stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
    3. Kartę zgłoszenia na obiady składa się w sekretariacie szkoły.
    4. W stołówce szkolnej z posiłków  finansowanych przez  OPS można korzystać po przedstawieniu decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia w formie posiłku/otrzymaniu wykazu OPS o zakwalifikowaniu ucznia do dofinansowania posiłku.
    5. Na obiady zapisywani są uczniowie na początku lub w trakcie roku szkolnego.
    6. Rodzic może zapisać dziecko na posiłek dwudaniowy albo jednodaniowy.

     

    § 3

    USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

    1. Stołówka szkolna zapewnia ciepły posiłek w formie jedno lub dwudaniowego obiadu sporządzanego przez kuchnię szkolną.
    2. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są w wysokości kosztów zakupu produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłku tzw. „wsad do kotła”.
    3. Wysokość miesięcznej opłaty za posiłki stanowi iloczyn ceny za jeden obiad i ilości dni żywieniowych w miesiącu.
    4. Opłata za  pełny obiad wynosi  10 zł dziennie,
     w tym: zupa – 2 zł, II danie – 7 zł, owoc – 1 zł
     .

     

    § 4

    WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

     

    1. Miesięczną opłatę za posiłki należny wnosić z góry w terminie do 5 dnia miesiąca, za który nalicza się opłatę, wyłącznie przelewem  bankowym na rachunek bankowy szkoły:

     

    NAZWA ODBIORCY: Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich

    NR KONTA BANKOWEGO: 62 95360001 2001 0017 7861 0001

    TYTUŁEM: opłata za posiłki, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc, rok, ilość dni ( Opłata za posiłki, Jan Kowalski, kl. II, marzec 2024, 21 dni)

    1. Nieprawidłowo opisane wpłaty będą odsyłane na konto nadawcy.
    2. W przypadku braku określonej wpłaty w terminie, o którym mowa w ust. 1 wstrzymuje się wydawanie posiłków do chwili uregulowania należności w danym miesiącu.
    3.  Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków  na rachunek  bankowy szkoły.
    4. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. W przypadku niezapłacenia w danym miesiącu dziecku zostanie wstrzymane wydawanie obiadów, aż do chwili uregulowania należności za dany miesiąc / zadeklarowany czas spożywania obiadów.
    5. Wszelkie informacje dotyczące obiadów, miesięcznych opłat za obiady dostępne będą u intendenta.

    § 5

    ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY I REZYGNACJA

     

    1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia nauczycielom świetlicy szkolnej, wychowawcy lub do intendenta.
    2. Nieobecność ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej należy zgłosić najpóźniej do godz. 13.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień nieobecności ucznia. Obowiązek zgłoszenia nieobecności ucznia korzystającego z posiłków w szkole przebywających na wycieczce szkolnej lub innym zorganizowanym przez szkołę wyjeździe spoczywa na rodzicu/opiekunie prawnym ucznia.
    3.  W przypadku niezgłoszenia lub niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 posiłek będzie naliczony jako wydany.
    4. Zgłoszenia o nieobecności dziecka  należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 748-724-700
    5. Opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłat za posiłki w kolejnych miesiącach.
    6. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, istnieje możliwość pomniejsza opłat.
    7. Zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w czerwcu dokonuje się najpóźniej do 15 lipca danego roku. Zwrot zostanie przekazany na konto podane w karcie zgłoszenia dziecka na posiłki.
    8. Rezygnacji z posiłków należy dokonać w formie pisemnej na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
    9. Rezygnację z obiadów należy złożyć najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji z posiłków.

    § 6

    ZASADY ZACHOWANIA NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ

     

    1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.
    2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów bhp oraz stosować przyjęte w szkole procedury sanitarne.
    3. W stołówce obowiązuje cisza.
    4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
    5. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzic ucznia.
    6. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.
    7. Uczniowie szkoły po wejściu do stołówki szkolnej obsługiwani są przez pracowników szkoły.
    8. Po spożyciu gorącego posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce i niezwłocznie opuszczają stołówkę szkolną.
    9. W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z gorącego posiłku, uczniowie, nauczyciele i pracownicy zobowiązani są respektować polecenia nauczyciela dyżurującego lub innego upoważnionego pracownika szkoły.
    10. W stołówce zabrania się: biegania, przepychania oraz utrudniania innym uczniom spożywania posiłku. Przemoc słowna i fizyczna stanowią podstawę do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej.
    11. Rodzice (opiekunowie) oczekują na dzieci jedzące obiad w strefie dla rodzica.

     

    § 7

    Postanowienia końcowe

    1. Czas pracy punktu wydawania posiłków w świetlicy szkolnej jest określony przez dyrektora szkoły, uwzględnia potrzeby racjonalnego żywienia uczniów.

    2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje kserokopie kart zgłoszenia dzieci na obiady oraz rezygnacje z obiadów do referatu Rachunkowości Budżetowej i Dochodów  Urzędu Gminy nowa Ruda celem naliczenia i rozliczenia odpłatności za posiłki.

    3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolne decyduje dyrektor szkoły.

    4. Regulamin obowiązuje od 1 marca 2024 roku.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Załącznik nr 1

    do regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej

    w  Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kł.

     

     

    KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

    W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LUDWIKOWICACH KŁ.

     

              Niniejsza karta jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze stołówki. Jej podpisanie oznacza potwierdzenie zapoznania się z regulaminem.

     

    1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………..Klasa …………………………..
    2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………
    3. Kontakt telefoniczny ………………………………………………………….. email ……………………………………..
    4. Proszę o zapisanie mojego dziecka na obiady począwszy od dnia …………………………………………
      

     

    - pełny obiad (zupa, drugie danie, owoc) – 10,00 zł

     

     

     

    - II danie + owoc – 8,00 zł

     

     

     

    - zupa – 2,00 zł

     

    1. Kwotę należną za obiady zobowiązuję się wpłacić w terminie do 5 dnia miesiąca, za który nalicza się opłatę*
    2. Podaję numer konta bankowego w celu dokonywania ewentualnych zwrotów nadpłat za posiłki:

     

    Numer konta: ………………………………………………………………………………………………………………………….

    Właściciel konta:  …………………………………………………………………………………………………………………….

     

     

    Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami odpłatności za obiady i akceptuję je.

     

    ……………………………………………., dnia ……………………………………………………..

    ( miejscowość)                                             ( data)

     

     

    Podpis rodziców/ opiekunów prawnych ………………………………………………………………………………..

     

     

     

     

     

     

     

     

    *Nie dotyczy, jeżeli posiłki dziecka są finansowane przez OPS

     

    Załącznik nr 1

    do regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej

    w  Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kł.

     

     

    KARTA REZYGNACJI DZIECKA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

    W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LUDWIKOWICACH KŁ.

     

              Niniejsza karta jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze stołówki. Jej podpisania oznacza potwierdzenie zapoznania się z regulaminem.

     

    1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………..Klasa …………………………..
    2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………
    3. Kontakt telefoniczny ………………………………………………………….. email ……………………………………..
    4. Proszę o wypisanie mojego dziecka z obiadów  począwszy od dnia …………………………………………

     

    Zobowiązuję się niezwłocznie do całkowitego rozliczenia za obiady wydane do dnia niniejszej rezygnacji.

     

     

     

    ……………………………………………., dnia ……………………………………………………..

    ( miejscowość)                                             ( data)

     

     

    Podpis rodziców/ opiekunów prawnych ………………………………………………………………………………..

     

    Regulamin_stolowki_szkolnej2024.pdf

    KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_NA_OBIADY.pdf