• REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

   • Od stycznia 2023 roku opłatę za I danie (zupa) wynosi 4,00 zł brutto i stanowi sumę kosztów „wsadu do kotła” w kwocie 3,00 zł brutto oraz kosztu przygotowania, dowozu i wydania posiłku w kwocie 1,00 zł brutto. Rodzic pokrywa koszt „wsadu do kotła” w kwocie 3,00 zł brutto. Wymagane jest złożenie oświadczenia (w załączniku). Istnieje możliwość dokupienia II dania w kwocie 8,00 zł brutto.

    REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
    ORAZ WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI
    W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W LUDWIKOWICACH KŁODZKICH

    – Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu

    I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

    1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich oraz nauczyciele i niepedagogiczni pracownicy szkoły.

    2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansuje: GOPS, MOPS oraz inni sponsorzy.

    3. Na obiady zapisywani są uczniowie na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu wychowawcy świetlicy szkolnej.

    4. Rodzic może zapisać dziecko na obiad dwudaniowy albo jednodaniowy.

    II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

    1. Stołówka szkolna zapewnia ciepły posiłek w formie jedno lub dwudaniowego obiadu sporządzanego i wydawanego przez CATERING – Jadalnia „TARGÓWEK” NOWA RUDA ul. Fredry 8.

    2. Opłatę za I danie (zupa) wynosi 4,00 zł brutto i stanowi sumę kosztów „wsadu do kotła” w kwocie 3,00 zł brutto oraz kosztu przygotowania, dowozu i wydania posiłku w kwocie 1,00 zł brutto. Rodzic pokrywa koszt „wsadu do kotła” w kwocie 3,00 zł brutto.

    3. Istnieje możliwość dokupienia II dania w kwocie 8,00 zł brutto.

    4. Podstawą ustalenia opłaty za posiłek o którym mowa w ust.1 jest oświadczenie rodzica o korzystaniu z posiłku wydawanego w szkole, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

    5. Opłaty za obiady należy dokonywać wpłacając na konto do 5 każdego bieżącego miesiąca na podstawie wystawionej specyfikacji.

    NAZWA ODBIORCY: Agnieszka Zaborowska

    NR KONTA BANKOWEGO: 53 1090 2330 0000 0001 4701 6141

    TYTUŁEM: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc, ilość dni

    6. Kwota przekazana na konto Cateringu musi być zgodna z kwotą wskazaną na specyfikacji.

    7. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 5-go dnia każdego miesiąca, rodzice uczniów zalegających z opłatami, otrzymują upomnienia od właściciela Cateringu.

    8. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. W przypadku niezapłacenia w danym miesiącu dziecku zostanie wstrzymane wydawanie obiadów, aż do chwili uregulowania należności za dany miesiąc / zadeklarowany czas spożywania obiadów.

    9. Wszelkie informacje dotyczące obiadów, miesięcznych opłat za obiady dostępne są u wychowawcy świetlicy.

    Pełna treść Regulaminu w załączniku.

    Regulamin_stolowki.pdf

    Oswiadczenie.pdf